Algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Online Top Garden

Algemene Bepalingen Online Top Garden

Lid 1 Definities

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd

Koper: Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Online Top Garden,

Online Top Garden, gebruiker van deze algemene voorwaarden, Creative Cows b.v.

Laagveld 144, 9753 KE HAREN

Netherlands

E-mailadres: info@onlinetopgarden.com

KvK-nummer: 86648896


Op grond van de gewijzigde Opiumwet artikel 11a per 1 maart 2015, levert Online Top Garden alleen aan kopers die expliciet hebben verklaard, de spullen anders aan te wenden dan voor strafbaar gestelde feiten overeenkomstig de Opiumwet.

Overeenkomst: Elke tussen de Koper en Online Top Garden gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Online Top Garden in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.

Voorwaarden: De algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Online Top Garden.

 

Lid 2 Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper - waaronder inkoop-voorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Online Top Garden niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.

Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Online Top Garden tot stand gekomen overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

 

Lid 3 Totstandkoming Overeenkomst

Offertes en aanbiedingen van Online Top Garden zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Een overeenkomst komt tot stand doordat Koper een bestelling plaatst bij Online Top Garden en de aanvaarding door Online Top Garden van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaard Koper de toepasselijkheid van de voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Online Top Garden, indien Online Top Garden niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.

Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 7 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.

 

Lid 4 Overmacht

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, word Online Top Garden ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Online Top Garden ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.

Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Online Top Garden geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.

De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.

Koper kan in geval van overmacht van Online Top Garden geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Online Top Garden.

 

Lid 5 Aansprakelijkheid

Online Top Garden is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door Online Top Garden geleverde zaken.

Online Top Garden is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Online Top Garden.

De aansprakelijkheid van Online Top Garden ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.

Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Online Top Garden een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Lid 6 Betaling

Online Top Garden brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en Online Top Garden kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door Online Top Garden aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.

Indien de Koper en Online Top Garden overeengekomen zijn de nota te voldoen onder rembours, dan zal Online Top Garden pas overgaan tot verzending van het overeengekomen, nadat de Koper een bevestiging heeft gegeven aan Online Top Garden van de bestelling. Indien de levering zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt Online Top Garden zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de Koper.

Online Top Garden houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. Online Top Garden zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Online Top Garden te worden ingediend.

Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Online Top Garden.

Online Top Garden heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Online Top Garden is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Online Top Garden te verrekenen met enige vordering van de Koper op Online Top Garden, uit welke hoofde dan ook.

Bij niet of niet-tijdige betaling is Online Top Garden vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 2.75% per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Online Top Garden gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15% van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Online Top Garden te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van Online Top Garden om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.

Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Online Top Garden, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Online Top Garden gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Online Top Garden is nagekomen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Online Top Garden bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Online Top Garden om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

 

Lid 7 Eigendomsvoorbehoud

Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Online Top Garden uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Online Top Garden zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken

 

Lid 8 Garantie

Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Online Top Garden zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.

De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.

Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Online Top Garden niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.

Online Top Garden is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.

De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij Online Top Garden. Online Top Garden verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

 

Lid 9 Levering

Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de pakketservice van DPD.

Online Top Garden streeft naar een leveringstermijn van 1 werkdag voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland. 

Indien tussen de Koper en Online Top Garden overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal Online Top Garden dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.

Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt Online Top Garden zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Online Top Garden.

Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

Online Top Garden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

Lid 10 Klachtrecht en Retourzendingen

Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, telefonisch en gemotiveerd Online Top Garden in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn.

Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens Online Top Garden ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.

Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van Online Top Garden.

Indien aan de Koper niet conform de overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan Online Top Garden. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van de koper. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.

Online Top Garden zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van Online Top Garden. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal Online Top Garden de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.

 
Lid 10 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Wanneer u uw gehele bestelling retourneert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Artikelen dienen ongebruikt en compleet te zijn. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@onlinetopgarden.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.Lid 11 - Kosten in geval van herroeping 

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Lid 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.


Lid 13 Risico's

Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van Online Top Garden tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.

De Koper dient Online Top Garden onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van Online Top Garden dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij Online Top Garden berust, is Online Top Garden gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor Online Top Garden toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.


Lid 14 Laagste prijsgarantie

Bij Online Top Garden word de laagste prijs gegarandeerd. Wel geld hier dat een aantal partijen zijn uitgesloten in de vergelijking. 

 

Lid 15 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Online Top Garden is zich bewust van het feit dat de zaken die worden aangeboden in de normale bedrijfsuitoefening dienen te worden aangewend voor doeleinden binnen het rechtelijk toegestane systeem met betrekking tot gannabis en gannabis zaden. Online Top Garden wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper.

Aangezien het Nederlands rechtssysteem uitgaat van een gedoogbeleid ten aanzien van gannabis en gannabis zaden, gaat Online Top Garden uit van het Nederlands rechtsysteem. Van Online Top Garden kan in redelijkheid niet worden gevergd dat zij rekening houdt met de verschillen tussen nationale regelgevingen aangaande gannabis en gannabis zaden.

Online Top Garden heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Online Top Garden hebben toegang tot deze gegevens.

De Koper kan de bij Online Top Garden de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

Op prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid en hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.